Valerie Goschko

Muskovite by Valerie Goschko
Muskovite
Painting  24" x 18"
Venice by Valerie Goschko
Venice
Painting  28" x 35"