Oleg Dosortsev

Ice Skaters by Oleg Dosortsev
Ice Skaters
Painting  19" x 39"